Асистент кафедри Юрченко Оксана Володимирівна

Юрченко О.В.

Юрченко Оксана Володимирівна 29.10.1983 р.н.

Асистент кафедри бухгалтерського обліку.

Сфера наукових інтересів:

Облік і контроль соціальних витрат підприємства.

Профіль в наукометричних базах даних:

SCOPUS

Google Scholar

IRBIS

ORCID

Навчальні дисципліни, які викладає:

Історія бухгалтерського обліку;
Організація обліку у фермерських господарствах;
Бухгалтерський облік;
Облік у зарубіжних країнах;
Облік за видами економічної діяльності;
Облікові теорії та їх розвиток;
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту;
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством,Облік у невиробничій сфері.

Освіта:

2005 р.- Кіровоградський національний технічний університет.
Спеціальність: «Бухгалтерський облік та аудит».
Кваліфікація: магістр з обліку та аудиту.

2006-2011– Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Досвід професійної роботи:

З 2011 року

Професійна активність:

 • Від 11.09.2018 р.- Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, довідка ФАБФ АПКУ № 05/09;
 • Секретар відбіркової комісії факультету обліку та фінансів приймальної комісії ЦНТУ.

Досвід практичної роботи за фахом:

робота за сумісництвом на посаді бухгалтера ГО «Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа» в Кіровоградській області» з 01.06.2015 р. по теперішній час.

Підвищення кваліфікації:

2016 р.-ПП «Аріїл».
Тема: «Дослідження організаційних та методичних аспектів обліку сільськогосподарських підприємств».

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

 • НДР «Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільств», підтема «Облік і контроль соціальних витрат підприємства» (01.01.2012-01.12.2025 р.) – виконавець.

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

 1. Юрченко О. В. Формування системи управління витратами на людський капітал // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 279 - 281.
 2. Пальчук О.В., Юрченко О.В. Соціальні витрати як об’єкт формування облікової політики// Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально - економічних систем: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочної) 28-29 квітня 2017 року. -  Кропивницький: «Ексклюзив - Систем»  2017. – С. 144-146.
 3. Юрченко О.В.Економічне трактування соціальних витрат // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 185-187.
 4. Юрченко О.В., Суржик П.М. Соціальні витрати як об’єкт управління, обліку та контролю у бюджетній сфері // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2018. - С. 200-201.
 5. Юрченко О.В., Шевченко О.В. Соціальні витрати як об’єкт бюджетного обліку та контролю у світлі розвитку облікових парадигм // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2018. - С. 201-203.
 6. Савченко В.М., Юрченко О.В. "Витрати як обєкт обліку відповідно до теенденції розвитку камеральної парадигми"  "Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с. (с. 48-51).
 7. Юрченко О.В.Інформаційне забезпечення формування та контролю соціальних витрат підприємств в умовах інноваційних трансформацій" Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» м. Кропивницький, 11 квітня 2019 р (с 56-57).

Публікації:

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників,останні з яких:

В зарубіжних виданнях:

Yevheniia Khaustova, Akmal Durmanov,Maryna Dubinina,Oksana Yurchenko, Elvira Cherkesova. «QUALITY OF STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT IN THE ASPECT OF GROWING THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL»/ Oksana Yurchenko, Yevheniia Khaustova, Akmal Durmanov,Maryna Dubinina,Elvira Cherkesova//Academy of Strategic Management Journal //Volume 19. Issue 5, 2020.

Крячко В.Г., Юрченко О.В. «Інформаційне забезпечення управління екологічною та соціальною діяльністю» / В. Крячко, О. Юрченко // Business Management, Economics and Social Sciences: Collection of scientific articles. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. - p.129-134

У фахових виданнях:

Юрченко О. В. «Кількісні індикатори ризику в системі прогнозування транскордонного співробітництва західних регіонів України» / Юрченко О.В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» // № 02 (34), 2020. с. 79-85

Юрченко О. В. «Проблеми переорієнтації зовнішньоторговельної діяльності України»//Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» / Юрченко О. В. // № 22, 2020 р. с. 12-21

Монографії:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, Н.В. Смірнова та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 243 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Облікова політика: навчальний посібник з грифом МОН / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – ISBN 978-966-346-607-1. - 479 с. – С. 43-75, 109-161, 307-358. – 8,6 друк. арк.
 2. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с. - стор. 164-193, 278-304. - 3,5 д.а.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571
E-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU