Доцент Смірнова Надія Володимирівна

Смірнова Н.В.

Смірнова Надія Володимирівна, 14 листопада 1980 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Стаж роботи: 17 років.

Сфера наукових інтересів:

Додати розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства, облікова політика.

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

IRBIS

ORCID

Навчальні дисципліни, які викладає:

Облік за видами економічної діяльності ,
Міжнародний менеджмент та професійна діяльність,
Організація діяльності та облік у малому бізнесі,
Проблеми та перспективи розвитку методології та організації обліку.

Освіта:

1998-2001 рр.- навчання у Кіровоградському державному технічному університеті за спеціальністю "Облік та аудит";
2002-2005 рр.- навчання в аспірантурі Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук.
Спеціальність: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Тема дисертації: «Облік в ресторанному господарстві: організація і методика».

Вчені звання:

з 2007 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Професійна активність:

  • Від 11.09.2018 р.- Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, довідка ФАБФ АПКУ № 05/09;
  • Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком. Тема: «Фінансова звітність підприємств малого бізнесу: в Україні та закордоном» для студентів 3-го курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня «бакалавр».

Підвищення кваліфікації:

2017 р. – ПАТ «НВП «Радій», тема: «Дослідження практичних аспектів облікової політики  по веденню обліку підприємств різних видів економічної діяльності в умовах впровадження МСФЗ».

Досвід професійної роботи:

2002-2006 рр. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету;
2007-2010 рр. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету;
2011 р. – по теперішній час доцент кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету.

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

НДР «Методологія та організація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки» підтема «Особливості застосування МСФЗ для підприємств ресторанного господарства» (01.11.06-01.12.20) – виконавець.

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

Смірнова І. В., Смірнова Н. В. Розвиток бухгалтерського аутсорсингу в Україні // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 236 -237.

Смірнова І. В., Смірнова Н. В. Аналіз підходів до оцінки незавершеного виробництва з метою складання фінансової звітності // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 237 – 239.

Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Франчайзінг в ресторанному бізнесі // Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально - економічних систем: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочної) 28-29 квітня 2017 року. -  Кропивницький: «Ексклюзив - Систем»  2017. – С. 13-15.

Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Сучасний стан використання МСФЗ в Україні // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 161-164.

Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Особливості застосування МСФЗ для підприємств малого бізнесу // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 164-167.

Публікації:

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою університету та колективних монографій.

Монографії:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Смірнова Н.В. та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 243 с.

Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Місце аутсорсингу в системі управління підприємством ресторанного господарства // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: монографія/ [колектив авторів]; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – С. 142-153.

Підручники та навчальні посібники:

Облікова політика: навчальний посібник з грифом МОН / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – ISBN 978-966-346-607-1. - 479 с. – С. 43-75, 109-161, 307-358. – 8,6 друк. арк.

Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с. - стор. 164-193, 278-304. - 3,5 д.а.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571
E-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU