Доцент Смірнова Ірина Володимирівна

Смірнова І.В.

Смірнова Ірина Володимирівна,  23.10.1974 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Стаж роботи: 22 роки.

Сфера наукових інтересів:

Додати розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства, облікова політика.

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

IRBIS

ORCID

Навчальні дисципліни, які викладає:

Управлінський облік, вступ до спеціальності , облік зовнішньоекономічної діяльності, облікова політика в державному секторі економіки, облік і звітність за міжнародними стандартами.

 

Освіта:

1992-1997 навчання у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності"
1997-2001 навчання в аспірантурі Кіровоградського державного технічного університету за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук.
Спеціальність: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит,
Доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Тема дисертації:

Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва.

Вчені звання:

з 2004 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Професійна активність:

  • Від 11.09.2018 р.- Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, довідка ФАБФ АПКУ № 05/09 ;
  • Член редакційної колегії фахового видання: «Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету. Економічні науки».

Підвищення кваліфікації:

2017 р.- ПАТ «НВП «Радій», тема: «Дослідження практичних аспектів регламентування облікової політики та ведення обліку підприємств різних видів економічної діяльності».

Досвід професійної роботи:

1998-2001 – асистент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного університету;
2002-2004 – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного університету;
2004 – по теперішній час доцент кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету.

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

  • НДР «Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільств» № 0112U002600 підтема «Особливості обліку та оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності» (01.01.2012 - 01.12.2025 р.).

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

  1. Смірнова І. В., Смірнова Н. В. Розвиток бухгалтерського аутсорсингу в Україні // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 236 -237.
  2. Смірнова І. В., Смірнова Н. В. Аналіз підходів до оцінки незавершеного виробництва з метою складання фінансової звітності // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 237 – 239.
  3. Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Франчайзінг в ресторанному бізнесі // Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально - економічних систем: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочної) 28-29 квітня 2017 року. -  Кропивницький: «Ексклюзив - Систем»  2017. – С. 13-15.
  4. Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Сучасний стан використання МСФЗ в Україні // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 161-164.
  5. Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Особливості застосування МСФЗ для підприємств малого бізнесу // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 164-167.

Публікації:

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою університету та колективних монографій.

Монографії:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Смірнова та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 243 с.
Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Місце аутсорсингу в системі управління підприємством ресторанного господарства // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: монографія/ [колектив авторів]; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – С. 142-153.

Підручники та навчальні посібники:

  1. Облікова політика: навчальний посібник з грифом МОН / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – ISBN 978-966-346-607-1. - 479 с. – С. 43-75, 109-161, 307-358. – 8,6 друк. арк.
  2. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с. - стор. 164-193, 278-304. - 3,5 д.а.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU