Професор кафедри бухгалтерського обліку

Савченко В.М.

Савченко Віра Меєрівна, 30.05.1957 р.н.

кандидат економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку

Стаж роботи: 32 роки

Сфера наукових інтересів:

Розвиток функцій бухгалтерського обліку, облікова політика, облік в аграрній сфері.

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Навчальні дисципліни, які викладає:

Облік і звітність у системі оподаткування,Фінансовий облік ІІ,Фінансовий облік І,облікові теорії та їх розвиток,сучасні проблеми розвитку методології обліку,інформаційні системи в обліку і аудиті

Освіта:

1980 р. - Оренбурзький сільськогосподарський інститут,
спеціальність:бухгалтерський облік у сільському господарстві (диплом В-І № 126360)
Кваліфікація: Економіст з бухгалтерського обліку у сільському господарстві.

1987 - 1990 рр. - аспірантура Всеросійського науково дослідного інституту економіки праці та управління в сільському господарстві.

Науковий ступінь:

1990 р. – кандидат економічних наук, спеціальність: 08.00.05 - економіка, планування і організація управління народним господарством;

Тема дисертації:

Формування механізму регулювання економічних взаємовідносин учасників м’ясомолочних кооперативів

Вчені звання:

2003 р.- доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного університету;

2007 р.- професор з питань бухгалтерського обліку та оподаткування (12ПР № 022580).

Професійна активність:

 • Лектор- експерт ГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб";
 • Експерт- дорадник сільськогосподарської дорадчої служби;
 • Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України.

Підвищення кваліфікації:

2013 р. – Миколаївський національний аграрний університет,участь у методичному семінарі на тему: «Науково-методичні новації викладання обліково-аналітичних дисциплін для студентів спеціальності «Облік і аудит».

2017 р. – Громадська організація «Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба», тема: «Дослідження особливостей практики інформаційного забезпечення формування податкової звітності».

Досвід професійної роботи:

1984 р. -асистент кафедри економіки і організації Оренбурзького сільськогосподарського інституту;

1990 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування;

2003 р. – доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного університету;

з 2007 р. по теперішній час – професор кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету).

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота управління економіки Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджується доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету, кандидат економічних наук за вагомий внесок у підготовку кадрів для економіки області та з нагоди п’ятдесятиріччя. Травень 2007 року, м. Кіровоград (Начальник головного управління економіки Кіровоградської обласної державної адміністрації Т. Головченко);
 • Грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету нагороджується професор кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету кандидат економічних наук, за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти і науки України, підготовку висококваліфікованих фахівців для регіону, високий професіоналізм та з нагоди 80-річчя від дня заснування Кіровоградського національного технічного університету 13 квітня 2009 р.(Міський голова В. Пузаков);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України професору кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (Міністр Л. М. Гриневич, м. Київ).

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

 • 01.09.2015-29.10.2015 р. – науковий керівник НДР “Оптимізація облікової політики формування собівартості продукції у цукроварінні за організаційними та методичними аспектами”(№ держреєстрації 0115 U003963);
 • 01.10.2012-10.10.2018 р. – науковий керівник НДР “Облікове забезпечення страхування в аграрній сфері” (№ держреєстрації 0112U006907);
 • 01.01.2004–10.10.2018 р. – науковий керівник НДР “Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств” (№ держреєстрації 0107U000001);
 • 01.01.2019-01.01.2025 р. – науковий керівник НДР «Розвиток функцій бухгалтерського обліку в сучасних умовах» № 0118U007187.

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

1. Савченко В.М., Кононенко Л.В. Розвиток оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, – 2015. Ч.3. - С. 320-322.
2. Савченко В. М., Селіщева Є. В. Оцінка в системі фінансового обліку // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 230 - 233.
3. Савченко В.М., Селіщева Є.В. Розвиток облікових теорій // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 157-158.
4. Савченко В.М., Король О. В. Проблеми обліку і контролю виробництва продукції рослинництва // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів (21 березня 2018 р.) Творчий пошук молоді –курс на ефективність : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Хмельницький, 2018. – С. 242-243.
5. Савченко В.М., Юрченко О.В. Витрати як об’єкт обліку відповідно до тенденцій розвитку камеральної парадигми. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с. (с. 141-142).

Публікації:

Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць у тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОН України, 1 навчальний посібник та 1 монографія.

Монографії:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 243 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. -Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с.
 2. Маркетинг і бухгалтерський облік маркетингової діяльності: навч. посіб. з грифом МОН/ О.В. Пальчук, В.М. Савченко, Н.М. Тошина.-Кіровоград: «Подіум», 2008.-228 с.
 3. Організаційне та методичне забезпечення виконання дипломних робіт з обліку та аудиту:навч. посіб. з грифом МОН/За ред. В.М. Савченко, О.В. Пальчук- Кіровоград: видавництво ТОВ «КОД», 2009.-280 с.
 4. Облікова політика: навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова.-К.: Знання, 2010. – 479 с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571
E-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU