Завідувач кафедри бухгалтерського обліку

Пальчук О.В.

Пальчук Оксана Володимирівна, 10.09.1956 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, завідувач кафедри бухгалтерського обліку.

Стаж роботи: 30 років

Сфера наукових інтересів:

Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства. Бухгалтерська освіта в умовах глобалізації економіки. Бухгалтерський облік як інформаційне забезпечення процесу управління витратами. Формування облікової політики. Облікова політика як інструмент управління. Методичне забезпечення процесу формування та оптимізації облікової політики підприємства.Методологія та організація обліку і контролю в галузях економіки.

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

IRBIS

ORCID

Навчальні дисципліни, які викладає:

бухгалтерський облік,облікова політика, облікова політика як елемент системи управління, облік і аудит, оцінка в інформаційному забезпеченні управління, бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

Освіта:

1973-1977рр. - Тернопільській фінансово-економічний інститут, спеціальність: Планування промисловості (диплом В-І №536250), кваліфікація: економіст;

1983-1986 рр. - аспірантура Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченко, спеціальність 08.00.05 "Економіка планування і управління народним господарством".

Науковий ступінь:

1987р.-кандидат економічних наук, спеціальність: 08.00.05 – економіка, планування і організація управління народним господарством.

Тема дисертації:

Формування і розвиток продовольчого комплексу області.

Вчені звання:

1991 р.- доцент кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (диплом ДЦ №035250).

Досвід професійної роботи:

1977-1981 рр. - економіст планового відділу Тернопільського бавовняно-прядильного комбінату.

1981-1982 рр. - молодший науковий співробітник Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченко.

1986-1987 рр. - асистент кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

1987-1989 рр. - старший викладач кафедри обліку та аналізу господарської діяльності Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

1989-2004 рр. - доцент кафедри обліку та аналізу господарської діяльності, з 1997 р. доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, з 2003 р. доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного університету.

2004 - по теперішній час, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету.

Професійна активність:

Консультування аграрних підприємства через громадську організацію «Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба» з питань управління аграрним виробництвом, облікового супроводження формування податкової звітності та оптимізації оподаткування .

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету .

Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, довідка ФАБФ АПКУ № 05/09

Підвищення кваліфікації:

20.11.2017 - 20.12.2017 рр. - Громадська організація "Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба". Довідка про проходження стажування №1 від 22.12.2017 р.
Тема: "Проблемні аспекти формування облікової політики та реалізації елементів методу бухгалтерського обліку в сучасних умовах".

Відзнаки та нагороди:

 • Нагрудний знак "Відмінник освіти України" (Наказ №78529 від 09.08.2006 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки (Наказ №1411421 від 18.05.2011 р.);
 • Почесна грамота Державної податкової адміністрації у Кіровоградській області (2006 р.);
 • Грамота головного управління економіки облдержадміністрації (2006 р.);
 • Почесна грамота Кіровоградського управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації (2017 р.)

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

 • НДР «Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства» № 0112U002600 (01.01.12–01.12.25) – науковий керівник
 • НДР «Методологія та організація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки» № 0107U000002 (01.11.06–01.12.20) – науковий керівник.

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

 • Пальчук О.В., Нечай Н.М. Розвиток науково-дослідної компоненти підготовки бухгалтерів // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, – 2015. Ч.3. - С. 304-305.
 • Пальчук О. В., Нечай Н. М Проблеми побудови облікової моделі соціально-трудових відносин на підприємстві // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 203 -206.
 • Пальчук О.В. Облікова політика як інструмент управління маркетинговими витратами // Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально - економічних систем: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочної) 28-29 квітня 2017 року. -  Кропивницький: «Ексклюзив - Систем»  2017. – С. 5-7.
 • Пальчук О.В., Юрченко О.В. Соціальні витрати як об’єкт формування облікової політики// Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 144-146.
 • Пальчук О.В., Саловський Б.В. Зобов'язання як економічна та юридична категорія. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с. (с. 116-118)

Публікації:

Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць у тому числі 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти України, 2 навчальних посібники рекомендовані Вченою радою ЦНТУ, 1 монографія.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Облікова політика: навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В.Саловська та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – 479 с.
 2. Організаційне та методичне забезпечення виконання дипломних робіт з обліку та аудиту: навч. посіб. з грифом МОН/ За ред.В.М. Савченко, О.В. Пальчук-Кіровоград: видавництво ТОВ «КОД», 2009.-280 с.
 3. Маркетинг і бухгалтерський облік маркетингової діяльності: навч. посіб. з грифом МОН/ О.В. Пальчук,В.М. Савченко, Н.М.Тошина- Кіровоград:«Подіум»,2008.-ISBN 978-966-8559-22-8.-228c.
 4. Бухгалтерський облік та регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності: навч. посіб. / О.В. Пальчук, І.В. Рузмайкіна; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: РА «Євгенія плюс», 2017. – 344 с. (Особисто автору належить розділ 1. «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» С.11-250
 5. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с.

Монографія:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 243 с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571
E-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU