Доцент кафедри бухгалтерського обліку

Крячко В.Г.

Крячко Валентина Григорівна

Доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Стаж роботи:

27 років.

Сфера наукових інтересів:

Капітал сільськогосподарських підприємств: ефективність використання. Облік у фермерських господарствах. Інформаційне забезпечення управління підприємств.

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

IRBIS

ORCID

Навчальні дисципліни, які викладає:

Організація обліку у фермерських господарствах, Історія бухгалтерського обліку, Облік і контроль діяльності органів місцевого самоврядування,Охорона праці в галузі, Бухгалтерський облік екологічної діяльності, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

Освіта:

1987-1991 рр.- Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
cпеціальність: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».
кваліфікація: економіст.

Науковий ступінь:

2008- Кандидат економічних наук за спец.– економіка та управління національним господарством.
Тема дисертації: «Формування та ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві».

Вчені звання:

2011 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Досвід професійної роботи:

1991 р.- бухгалтер Кіровоградського СПДРСУ;
1992-2009 рр.- асистент кафедри обліку та аналізу в господарській діяльності Кіровоградського національного технічного університету;
2009 р.- старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету;
2010 - по теперішній час, доцент кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету.

Професійна активність:

 • Від 11.09.2018 р.- Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, довідка ФАБФ АПКУ № 05/09;
 • Керівник студентки Олійник М.А. - переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Облікове забезпечення управління діяльністю підприємства». (Диплом ІІІ ступеня). Тема наукової роботи «Проблеми облікового забезпечення управління природоохоронною діяльністю підприємств України».

Підвищення кваліфікації:

2017 р. – ПАТ«НВП «Радій»,тема: «Дослідження практичних аспектів організації та методики бухгалтерського обліку як елементу системи управління».

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

 • НДР «Методологія та організація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки» підтема «Інформаційне забезпечення екологічної діяльності та діяльності в сфері охорони праці» - виконавець.

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

 1. Крячко В. Г. Галузевий аспект обліку капіталу аграрних підприємств // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 146 - 149.
 2. Крячко В.Г. Сучасні проблеми регламентації обліку в бюджетній сфері // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 97-100.
 3. Крячко В.Г., Сирівець А.І. Проблеми фінансування бюджетних установ та шляхи їх вирішення // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів
  (21 березня 2018 р.) Творчий пошук молоді – курс на ефективність : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Хмельницький, 2018. – С. 201-204.
 4. Крячко В.Г., Степанова О.В. Забезпечення ресурсами як об’єкт бухгалтерського обліку: особливості у сільському господарстві // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів (21 березня 2018 р.) Творчий пошук молоді –курс на ефективність : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Хмельницький, 2018. – С. 204-207.
 5. Крячко В. Г. Стан емоційного вигорання працівників вищих навчальних закладів та шляхи його попередження / Валентина Григорівна Крячко // Розвиток промисловості та суспільства : зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф. ; тези наук. доп. Кривий Ріг, 24 трав. 2019 р – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2019. – С. 5.

Публікації:

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с.

Монографії:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, В.Г. Крячко та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 242 с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571
E-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU