Асистент кафедри Костенко Валентина Георгіївна

Костенко В.Г.

Костенко Валентина Георгіївна, 18.06.1968 р.н.

Асистент кафедри бухгалтерського обліку.

Стаж роботи:

27 років. (станом на 01.09.19)

Сфера наукових інтересів:

Вплив глобалізації на систему бухгалтерського обліку в Україні. Розвиток бухгалтерської професії в умовах глобалізації світової економіки. Реформування організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах в умовах глобалізації економіки України.

Профіль в наукометричних базах даних:

IRBIS

ORCID

Google Scholar

Навчальні дисципліни, які викладає:

Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Облік зовнішньоеокономічної діяльності, Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, Облік і звітність в системі оподаткування, Облік в бюджетних установах, Облікова політика.

Освіта:

1987 - 1991 р. - Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.
Спеціальність: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності (диплом ЗВ № 808633).
Кваліфікація: економіст.

Досвід професійної роботи:

1991-1992 рр. – головний бухгалтер Автошколи Кіровоградської обласної ради ;
1992-2004 рр. - асистент кафедри обліку та аналізу господарської діяльності, з 1997 р. кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного університету, з 2003 р. Кіровоградського національного технічного університету;
2004 - по теперішній час, асистент кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету.

Професійна активність:

  • Заступник відповідального секретаря приймальної комісії по факультету обліку та фінансів (2016 рік, 2017 рік);
  • Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, довідка ФАБФ АПКУ № 03/09 від 11.09.2018 р.

Підвищення кваліфікації:

27.03.2017 р. –27.04.2017 р. - ПАТ «НВП «Радій». Довідка про проходження стажування № 9 від 27.04.2017 р.
Тема: «Дослідження практичних аспектів регламентування облікової політики та ведення обліку підприємств різних видів економічної діяльності».

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

НДР «Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільств» № 0112U002600 підтема «Проблемні аспекти організації та методики обліку залученого капіталу в аграрній сфері» (01.01.2012-01.12.2025 р.) – виконавець.

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

  1. Костенко В.Г. Проблеми запровадження МСФЗ в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 21 листопада 2014 р. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: ХНАДУ, 2014. – с. 74 – 75.
  2. Костенко В.Г.  Облік біологічних активів // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 23-24 жовтня 2015 р. – Кременчук: Пресс-Лайн, 2015.  - С. 150-151.
  3. Костенко В. Г. Формування та облік залученого капіталу сільськогосподарських підприємств // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної  конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 19-20 травня 2016 р. м. Кіровоград – К.: Ексклюзив – Систем, 2016. - С. 149 - 152.
  4. Бурлака Ю.В., Костенко В.Г. Сутність, організація та документальне забезпечення мерчендайзингових послуг // Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально - економічних систем: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочної) 28-29 квітня 2017 року. -  Кропивницький: «Ексклюзив - Систем»  2017. – С. 44-46.
  5. Костенко В.Г. Розвиток стратегічного обліку аграрних підприємств // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу, 22 березня 2018 р. Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. Харків: ХДУХТ, 2018. – с. 103 – 104.
  6. Костенко В.Г. Формування облікової політики щодо основних засобів. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с. (с. 48-51).
  7. Костенко В.Г., Гришина І.О. Визнання та оцінка нематеріальних активів. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с. (с. 51-53).
  8. Костенко В.Г. Особливості управлінського обліку в сільському господарстві. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 грудня 2018 р. – Одеса: ОДАБА. 2018. – 555 с. (с. 229 – 232).

Публікації:

Автор та співавтор наукових та навчально-методичних праць у тому числі 1 навчальний посібник рекомендований Вченою радою ЦНТУ.

Підручники та навчальні посібники:

Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390553
e-mail: kvg1806@ukr.net

© 2021 KNTU