Доцент Кононенко Леся Віталіївна

Кононенко Л.В.

Кононенко Леся Віталіївна, 2 січня 1971 р.н.

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук.

Стаж роботи: 23 роки.

Сфера наукових інтересів:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту. Облікова політика.

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

IRBIS

ORCID

Навчальні дисципліни, які викладає:

Історія бухгалтерського обліку, Організація обліку у фермерських господарствах, Бухгалтерський облік, Інноваційний розвиток підприємства, Глобальна економіка, Організація бухгалтерського обліку.

Освіта:

1993 р. - Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування,
спеціальність: «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (диплом ЗВ 808676)
кваліфікація: економіст.

1995-1999 рр.- аспірантура Кіровоградського державного технічного університету.

Науковий ступінь:

2004 р. - Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг та кредит (диплом ДК № 022580 від 10.03.2004).

Тема дисертації: "Регулювання рівня доходів сільського населення".

Доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Вчені звання:

з 2006 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національний технічного університету.

Професійна активність:

Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України.

2015-2017 рр. - Консультування аграрних підприємства через громадську організацію «Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба» з питань інформаційного забезпечення управління аграрним виробництвом, облікового супроводження формування податкової звітності та оптимізації оподаткування. Сертифікований сільськогосподарський експерт-дорадник.

Підвищення кваліфікації:

Методично-організаційний відділ ЦНТУ 24.04.2017 р. –10.11.2017 р.
Тема: «Вивчення нормативно-правової бази, дослідження практики та визначення перспектив розвитку інноваційної діяльності».

20.11.2017р. –20.12.2017 р. - Громадська організація «Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба». Тема: «Проблемні аспекти організації обліку підприємств з урахуванням особливостей організаційно-правових форм господарювання та реалізації елементів методу бухгалтерського обліку, практичний досвід обліку інноваційної діяльності».

Досвід професійної роботи:

1993-1998 рр. -  Робота на посаді державного податкового інспектора ревізійного відділу Державної податкової інспекції ;

1998-1999 рр. - Робота за сумісництвом на посаді бухгалтера ТОВ «Віватон».

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

01.10.2012 р. - НДР «Інформаційне забезпечення та аудит в управлінні кредитними ризиками банківських установ при кредитуванні юридичних осіб»,науковий керівник ;

01.01.2012 р. - НДР «Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільств» № 0112U002600 підтема «Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту в рамках бухгалтерського обліку»,виконавець.

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

 1. Кононенко Л.В. Інноваційний розвиток системи бухгалтерського обліку// Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2019 р. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – 290 с.
 2. Кононенко Л.В. Облікове забезпечення формування якісної звітності підприємства// Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с.
 3. Кононенко Л. В. Вплив digital - інновацій на розвиток форм бухгалтерського обліку // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. 587 с. ISBN 978-966-926-353-7
 4. Кононенко Л.В., Новіков М.О. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками: проблеми та перспективи // Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. – 404 с.
 5. Кононенко Л.В., Савченко О.С. Розвиток форм бухгалтерського обліку в умовах застосування інноваційних інформаційних технологій // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції  19-20 вересні 2017 р. – К.: Ексклюзив – Систем, 2017. - С. 94-97.
 6. Кононенко Л.В. Облікове забезпечення формування якісної звітності підприємства. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с. (с. 44-46).

Публікації:

Автор та співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, 2 навчальних посібника з грифом міністерства освіти України, 1 навчальний посібник рекомендованих Вченою радою університету та 2 монографій.

Монографії:

 1. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Смірнова та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 243 с.
 2. Кісіль М.І., Саловська Л.В. Регулювання доходів сільського населення: Монографія.-К.:ННУІАЕ, 2007.-222с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук,Л.В. Саловська та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с. - стор.
 2. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук,Л.В. Саловська та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова.- К.: Знання, 2010.- 479 с.
 3. Ю.В. Кулєшов, В.В. Аулін, М.М. Петренко, Л.В. Саловська. Статистичні методи обробки та аналізу економічних даних: Навчальний посібник.- Кіровоград: КДТУ, 2003.-139с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571
E-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU