Доцент Гай Олександр Миколайович

Гай О.М.

Гай Олександр Миколайович , 15.05.1973 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку .

Сфера наукових інтересів:

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту в рамках бухгалтерського обліку.Розвиток бухгалтерського обліку в державному секторі.

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

IRBIS

ORCID

Навчальні дисципліни, які викладає:

Ділова іноземна мова в обліку та аудиті, Облік в бюджетних установах, Статистика, Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту, Розвиток обліку і контролю в державному секторі економіки, Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності .

Освіта:

1995 р. - Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.
Спеціальність: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності.

Кваліфікація: економіст

1995-1998 - навчання в аспірантурі Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

Науковий ступінь:

2005 р.- Кандидат економічних наук Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

Тема дисертації:«Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства».

Вчені звання:

З 2010 р.-Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Професійна активність:

  • Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком. Тема: «Професійна термінологія фахівців з обліку і аудиту в англомовних країнах». Для студентів 2-го курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»освітнього рівня «бакалавр»;
  • 2018 р. - Член Федерації професійних аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України.

Підвищення кваліфікації:

2017 р. – ПАТ «НВП «Радій», Тема: «Дослідження практичних аспектів інформаційного забезпечення фінансового менеджменту в рамках бухгалтерського обліку».

Досвід професійної роботи:

1994 - 1995 рр. – бухгалтер на заводі "Буддеталь";
1996-1998 рр. - бухгалтер ПП "Клондайк";
1999- 2006 рр. – асистент каф. БО Кіровоградського національного технічного університету;
2006-2010 рр.- викладач кафедри бухгалтерського обліку КНТУ;
З 2010р. - доцент кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету.

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

  • НДР «Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільств», підтема «Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту» – виконавець.

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

  1. Проблеми формування облікової політики бюджетних установ // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2016 р. – Кіровоград.
  2. Accounting Policy in the Institutions of the Public Sector of Ukraine // Облік і контроль і в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2017 р. – Кропивницький.
  3. Облікова політика в комунальних закладах охорони здоров’я України // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери»,  24-25 травня 2018 року. – м. Кропивницький.
  4. Перспективи розвитку інформаційного забезпечення управління виробничими запасами // «Світ економічної науки. Випуск 6»: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування, 17 липня 2018 р. – Тернопіль.
  5. Особливості реалізації капітальних інвестицій в транспортних підприємствах. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 грудня 2018 р. – Одеса.
  6. Prospects for Development of Accounting in the Public Sector of Ukraine // Напрямки розвитку обліку в державному секторі в україні: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 25 жовтня 2019 року – м. Кропивницький.

Публікації:

Автор та співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних праць у тому числі 1 навчального посібника з грифом МОН України та монографії.

Монографії:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, О.М. Гай та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – С. 65-94.

Підручники та навчальні посібники:

  1. Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 364 с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571
E-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU