Історія кафедри

На початок 80-х років Кіровоградщині як аграрно-промисловому регіону були потрібні фахівці з обліку, контролю та аналізу господарської діяльності. Тому вже в 1985 році в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування. розпочинається підготовка фахівців зі спеціальності «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності». В 1986 році було засновано кафедру бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, яку очолював Давидов Григорій Миколайович, нині професор, доктор економічних наук. У зв’язку із зростанням обсягів підготовки фахівців з обліку й аудиту в 1996 році було прийнято рішення про поділ кафедри: на кафедру бухгалтерського обліку і кафедру аудиту та аналізу господарської діяльності. Кафедра бухгалтерського обліку створена у вересні 1996 року. Її завідувачем була Савченко Віра Меєрівна, кандидат економічних наук, доцент.

 

З 2004 року і по сьогоднішній день кафедру очолює Пальчук Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

Викладачі кафедри працюють на трьох факультетах, де викладають 22 дисципліни для 5 спеціальностей. Навчальний напрямок кафедри – підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр з обліку та оподаткування. При кафедрі відкрита аспірантура. В навчальному процесі використовуються елементи наукових досліджень, регулярно проводяться студентські наукові конференції. Тематика дипломних робіт студентів має наукову та практичну спрямованість, значна частина дипломних робіт виконується на замовлення, а їх результати впроваджуються у господарську практику. На кафедрі працює комп’ютерна лабораторія автоматизації обліку та інформаційного забезпечення обліково-аналітичної праці.

Протягом усього періоду існування якісно змінювався кадровий склад кафедри, який сьогодні має високий науковий потенціал. При створенні кафедри в 1996 р. до її складу входило лише два кандидати економічних наук, а за час діяльності кафедри підготовлено 11 кандидатських дисертацій. Сьогодні колектив кафедри складається з 15 науково-педагогічних працівників, серед яких один професор, десять доцентів, кандидатів наук та чотири асистенти.

Суттєву допомогу у підготовці кадрів вищої кваліфікації кафедра отримує від Національного наукового центру «Інститут Аграрної Економіки» та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні традиційних міжнародних науково-практичних конференцій «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» в Центральноукраїнському національному технічному університеті та виданні фахового збірника «Наукові праці ЦНТУ». Науковці кафедри є співавторами монографій та навчальних посібників, постійно представляють результати наукових досліджень у фахових наукових виданнях. У 2008 році членами кафедри підготовлено навчальний посібник «Облікова політика». У 2017 році підготовлено друге, оновлене видання посібника «Облікова політика».

Провідні викладачі кафедри на громадських засадах надають консультації й проводять семінари з проблемних питань обліку та оподаткування для керівників контрольно-ревізійного управління і бухгалтерів підприємств області. Окремі члени кафедри мають сертифікати сільськогосподарських експертів-дорадників з економічних питань і з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також сертифікати аудиторів. Кафедра співпрацює з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Більшість викладачів кафедри – члени федерації, які постійно надають допомогу бухгалтерам-практикам.

Кафедра випускає бакалаврів та магістрів спеціальності «Облік і оподаткування» за спеціалізаціями:

- «Облік, контроль і оподаткування в управлінні»;

- «Облік і контроль в державному секторі економіки»;

- «Адміністрування податків та податковий менеджмент»;

- «Аудит, державний фінансовий контроль і експертиза».

Програма підготовки фахівців з обліку і оподаткування враховує особливості розвитку та потреби зростання економічного потенціалу регіону. Навчальним планом передбачено крім обов’язкових вивчення таких дисциплін як облікова політика, професійна етика, регулювання інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, іноземна мова за професійним спрямуванням, оцінка в інформаційному забезпеченні управління, бухгалтерський облік в управлінні підприємством тощо.

Наукові та навчально-методичні розробки викладачів кафедри дозволили сформувати 40 навчальних курсів, викладання яких спрямовано на формування у студентів знань та навичок у відповідності з сучасними тенденціями розвитку бухгалтерської професії.

В навчальному процесі використовуються елементи наукових досліджень. Тематика дипломних робіт студентів має наукову та практичну спрямованість, значна частина дипломних робіт виконується на замовлення підприємств, а їх результати впроваджуються у господарську практику.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю «Облік і оподаткування». Успішно захистили кандидатські дисертації та працюють викладачами кафедри шість осіб.

На кафедрі працює комп’ютерна лабораторія автоматизації обліку та інформаційного забезпечення обліково-аналітичної праці.

Кафедра бере участь у програмі підготовки фахівців за подвійним дипломом, згідно якого студенти за результатами навчання отримують одночасно диплом магістра з обліку та аудиту Центральноукраїнського національного технічного університету (денна форма навчання) та диплом магістра європейського зразка Університету економіки (WSG) у м. Бидгощ, Республіки Польщі за спеціальністю «RACHUNKOWOŚC І KONTROLA» (заочна форма навчання). Навчаючись за такою програмою, студенти мають можливість професійно оволодіти спеціальністю, затребуваною на ринку праці України та країн ЄС; досконало вивчити іноземну мову; пізнати іншу країну та знайти нових друзів; розширити сферу свого працевлаштування.

Наукова школа кафедри представлена дослідженнями проблем облікової теорії та практики, галузевих аспектів облікового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Викладачі кафедри здійснюють наукову роботу відповідно до планів за такими темами:

- організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства;

- методологія та організація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки;

- облікове забезпечення страхування в аграрній сфері;

- фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств;

- аналіз ефективності інвестиційних процесів в АПК;

- інформаційне забезпечення та аудит в управлінні кредитними ризиками банківських установ при кредитуванні юридичних осіб.

На базі кафедри регулярно проводяться міжнародні науково-практичні конференції з проблем обліку і контролю в управлінні підприємницькою діяльністю. Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні фахового збірника «Наукові праці ЦНТУ», є авторами монографій та навчальних посібників, постійно представляють результати наукових досліджень у фахових наукових виданнях.

У науковій роботі кафедри важливе місце займає студентська наука. Студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, науково-дослідних держбюджетних та госпдоговірних темах. Результати студентської науки регулярно апробуються на наукових студентських конференціях, публікуються у наукових збірниках університету та інших навчальних закладів.

На базі кафедри здійснюється консультування і проводяться семінари з проблемних питань обліку та оподаткування для керівників і бухгалтерів підприємств області. Окремі члени кафедри мають сертифікати сільськогосподарських експертів-дорадників з економічних питань і з бухгалтерського обліку та оподаткування. Кафедра співпрацює з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Більшість викладачів кафедри члени федерації, які постійно надають допомогу бухгалтерам-практикам та активно займаються розвитком професії бухгалтера.

Також кафедра забезпечує викладання курсів загальноекономічної підготовки «Бухгалтерський облік» та «Статистика» для спеціальності «Фінанси», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій», «Оподаткування».

 

© 2021 KNTU