Статистика

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -
денна форма - 4
заочна форма - 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки;
нормативна

Загальна кількість годин -
денна форма - 120
заочна форма - 120

Спеціальність:
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075  «Маркетинг»

Рік підготовки

3-й

3-й

Семестр

6-й

6-й

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 2,43

Освітній рівень:
бакалавр

Лекції

28 год.

4 год.

Практичні, семінарські

28 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

34 год.

82 год.

Вид контролю:

екзамен – 30 год

екзамен – 30 год

Мета дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ.
Завдання: засвоєння категорій статистичної науки; оволодіння статистичними методами та їх застосуванням в аналізі соціальних та економічних явищ та процесів; опанування методикою розрахунків макроекономічних показників; отримання навичок узагальнення результатів статистичного аналізу та розробки відповідних управлінських рішень.
Предмет дисципліни: розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів у економіці, закономірності їх формування, розвитку і зв’язку.
Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: вища та прикладна математика, економічна теорія, інформатика, економетрика та оптимізаційні моделі.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисциплін: Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:

 • основи статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для досліджень та прийняття управлінських рішень;
 • методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних даних; методологію і методики   статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів;
 • методику прогнозування та статистичного моделювання соціально- економічних параметрів.

Уміти:

 • застосовувати методи статистичного спостереження для формування
 • масиву первинних даних для статистичного дослідження;
 • здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання
 • узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин,
 • показників варіації тощо;
 • виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням
 • комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження,
 • наявною вихідною статистичною інформацією;
 • здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності,
 • рівня соціально-економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію
 • одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні
 • розрахунки.

Зміст дисципліни за темами:

 1. 1. Предмет і метод статистики.
 2. 2. Статистичне спостереження.
 3. 3. Зведення і групування статистичних даних.
 4. 4. Статистичні показники.
 5. 5. Аналіз рядів розподілу.
 6. 6. Вибірковий метод.
 7. 7. Статистична перевірка гіпотез.
 8. 8. Аналіз таблиць взаємної спряженості.
 9. 9. Статистичні методи аналізу кореляційних зв'язків.
 10. 10. Аналіз інтенсивності динаміки.
 11. 11. Аналіз тенденцій розвитку.
 12. 12. Індекси.
 13. 13. Графічний метод.

Контроль знань

Поточний контроль знань:
а) систематичність та активність роботи на практичних заняттях;
б) виконання завдань для самостійного опрацювання;
в) виконання контрольних завдань.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

 

© 2021 KNTU