Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -
денна форма - 3
заочна форма - 3

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки;
Вибіркова

 
Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

 2-й

2-й

Загальна кількість годин -
денна форма - 90
заочна форма – 90

Семестр

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента - 3

Освітній рівень:
бакалавр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

28 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

  48 год.

  82 год.

Вид контролю:

Залік 

Залік

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: засвоєння теоретичних знань та практичних навичок з опрацювання, систематизації, зіставлення,  та практичного використання діючих регламентів інформаційного забезпечення різного рівня при веденні підприємницької діяльності та управлінні нею; формування здатності до гнучкого мислення та застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом і повсякденному житті.
Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ та набуття студентами практичних навичок розв’язання ситуаційних завдань опрацювання та застосування законодавчих документів, нормативів та регламентів з того чи іншого напрямку інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • генезис та сучасну побудову системи регламентування бухгалтерського обліку в Україні;
 • регламентування процесів  гармонізації та стандартизації обліку в Україні та світі;
 • регламентацію нормативного забезпечення фінансової звітності, документообороту та облікової реєстрації;
 • рівні регулювання облікової політики підприємств, їхні завдання, функції, взаємодії;
 • регламентування облікової політики щодо активів і пасивів на рівні підприємства;
 • регламентування політики податкових відносин і організації обліку.

вміти:

 • розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та обґрунтовувати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації;
 • визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • опрацьовувати нормативно-законодавчі та методичні документи та регламенти з облікового та податкового напрямків інформаційного забезпечення   підприємницької діяльності;
 • керуючись принципами обліку, обирати методи та процедури відповідно до П(С)БО таким чином, щоб достовірно відображати фінансовий стан і результати діяльності залежно від організаційно-економічних особливостей підприємства;
 • вирішувати завдання застосування нормативних та методичних документів у випадках варіативного підходу до вирішення проблемних ситуацій у сфері обліку та оподаткування.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Необхідність та передумови державного регулювання економіки.
 2. Світові моделі регулювання обліку.
 3. Проблеми реалізації програми реформування бухгалтерського обліку в Україні. 
 4. Рівні та види регламентування бухгалтерського обліку в Україні.
 5. Регламентація нормативного забезпечення фінансової звітності, документообороту та облікової реєстрації.
 6. Регламентація податкових розрахунків.
 7. Регламентація, сутність та рівні облікової політики.
 8. Облікова політика підприємства щодо активів і пасивів.
 9. Політика податкових відносин і організації обліку.

Контроль знань

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання при вивченні дисципліни «Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності» включають: іспит, стандартизовані тести, ессе, реферати, презентації виконаних завдань та досліджень.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі – в кінці 3 семестру у формі проміжного тематичного контролю та  заліку.

© 2021 KNTU