Облік і звітність в системі оподаткування

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:
денна форма - 4
заочна форма - 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин:
денна форма – 120
заочна форма - 120

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування

Рік підготовки:

4

4

Семестр

8

8

Лекції

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 3,43

Освітній рівень:
бакалавр

28 год.

 4 год.

Практичні, семінарські

14

2

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78 год.

84 год.

Вид контролю:

іспит – 30 год.

іспит – 30 год.

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни:формування здатності до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в обліку з метою оподаткування, узагальнення у податковій звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; засвоєння нормативно-методологічних засад ведення обліку з метою оподаткування, розкриття суті та змісту основних при­кладних категорій податкового обліку; формування навиків та вмінь щодо обліку нара­хування та справляння податків і обов’язкових платежів суб’єктами господарювання в сучасних умовах.

Завдання дисципліни: формування у студентів системи знань з питань оподаткування, організації та методики обліку з метою оподаткування та формування податкової звітності. Внаслідок вивчення курсу студент повинен опанувати зміст основних нормативних документів, що регламентують податковий облік; оволодіти основними теоретичними обліковими категоріями і методичними прийомами, які застосовують для організа­ції обліку з метою оподаткування.
Предметом дисципліни є господарські операції, їх податкові наслідки, а об’єктом методика та організація обліку з метою оподаткування та формування податкової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • суть податкового обліку, його місце в системі економічної інформації та взаємозв'язок з управлінським, фінансовим обліком;
 • сутність методологічних елементів обліку в системі оподаткування та основних облікових категорій; економічний зміст об'єкту обліку в оподаткуванні;
 • економічний зміст господарських фактів, явищ, процесів, що мають податкові наслідки, їх взаємозв’язок;
 • нормативну базу, яка впливає на побудову, ведення та організацію податкового обліку (документування господарських фактів щодо нарахування та сплати податків та обов’язкових платежів, формування бази оподаткування, порядок складання та строки подання податкової звітності);
 • методику відображення у бухгалтерському обліку податкових наслідків, що виникають з будь-якого факту, явища і процесу, з фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • основи інформаційного забезпечення формування та порядок складання і подання податкової звітності.

вміти:

 • формувати та аналізувати податкову звітність та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;
 • організовувати та вести податковий облік на підприємстві:
 • оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і синтетичного обліку по відображенню операцій з податкового обліку;
 • організовувати облік формування оборотів до оподаткування;
 • здійснювати розрахунок коригування бухгалтерського прибутку на податкові різниці;
 • відображати нарахування та сплату податків і платежів в системі фінансового обліку та фінансовій звітності;
 • здійснювати процедуру формування та подання податкової звітності до ДФС.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Характеристика податкової системи в Україні,  та сутність обліку з метою оподаткування в системі бухгалтерського обліку.
 2. Облік розрахунків з ПДВ та формування звітності в умовах режиму електронного адміністрування.
 3. Облік розрахунків з акцизного податку та формування звітності.
 4. Регламентація  та методологія формування прибутку до оподаткування.
 5. Інформаційне забезпечення формування, процедура складання та подання декларації з податку на прибуток та облік розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.
 6. Облік розрахунків з бюджетом та формування податкової звітності при застосуванні спрощеної системи оподаткування.
 7. Інформаційне забезпечення формування та процедура складання і подання звітності з ПДФО, ЄСВ та військового збору.
 8. Облік розрахунків з бюджетом по місцевих податках і зборах і ресурсних платежах платників податків юридичних осіб (крім єдиного податку та ФСП).
 9. Облік розрахунків з бюджетом та формування податкової звітності при застосуванні спеціальних режимів оподаткування, неприбуткових організацій, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та бюджетних установ.

Контроль знань

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання при вивченні дисципліни «Облік і звітність в системі оподаткування» включають: іспит, стандартизовані тести, реферати, презентації виконаних завдань та досліджень.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

© 2021 KNTU