Облік у зарубіжних країнах

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -
денна форма - 3
заочна форма - 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки;
Вибіркова

Загальна кількість годин -
денна форма - 90
заочна форма - 120

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки

3-й

4-й

Семестр

6-й

8-й

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи  студента – 3,4

Освітній рівень:
бакалавр

Лекції

28 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

48 год.

114 год.

Вид контролю:

зал.

зал.

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування у студентів системи знань про особливості сучасного обліку за кордоном та навичок порівняльного аналізу обліку в Україні з обліком у зарубіжних країнах та визначення напрямів удосконалення вітчизняного обліку з врахуванням позитивного закордонного досвіду за організаційним та методичним аспектами.
Завдання дисципліни: вивчення теорії і практики фінансового та управлінського обліку в зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного українського законодавства.
Предметом дисципліни є нормативна регламентація організації, методологія і методика ведення бухгалтерського обліку у зарубіжних країнах.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- історичні аспекти становлення бухгалтерського обліку в різних країнах;
- світові моделі регулювання бухгалтерського обліку;
- особливості методології обліку активів та їх представлення у фінансовій звітності в різних країнах;
- особливості методології обліку власного капіталу і зобов’язань та їх представлення у фінансовій звітності в різних країнах;
- особливості структури та процедури подання і аудиту фінансової звітності в різних країнах;
- особливості методології управлінського обліку закордоном.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
- порівнювати методологію обліку та формування звітності в Україні та закордоном;
- аналізувати фінансову звітність закордонних партнерів з врахуванням особливостей її формування;
- визначати можливості впровадження позитивного досвіду зарубіжних країн у вітчизняну облікову практику.

Зміст дисципліни за темами:

  1. Загальноприйняті принципи і системи обліку;
  2. Особливості формування та використання фінансової звітності в країнах світу;
  3. Особливості обліку  активів в країнах світу;
  4. Особливості обліку капіталу та зобов’язань у зарубіжних країнах;
  5. Інформаційне забезпечення управління витратами в системі обліку та звітності закордоном;
  6. Розвиток обліку з метою оподаткування в різних країнах.

Контроль знань за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності при викладанні дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» включають:

Поточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння певного матеріалу, виробничих навичок проведення семінарських занять, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал тощо. Поточний контроль засвоєння знань студентами при викладанні дисципліни здійснюється за наступними методами:
- експрес-контроль;
- усне опитування;
- тестування за темами та окремими питаннями;
- перевірка конспектів нормативних документів, фахової літератури, оглядів літератури.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

© 2021 KNTU