Облік за видами економічної діяльності

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -
денна форма - 3

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки;
Вибіркова

Загальна кількість годин -
денна форма - 90

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки

3-й

-

Семестр

6-й

-

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи  студента – 3,43

Освітній рівень:
бакалавр

Лекції

28 год.

-

Практичні, семінарські

14 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

48 год.

-

Вид контролю:

залік

-

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.
Завдання дисципліни: формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці вміння працювати з документами; збирати, узагальнювати, систематизувати, зберігати та представляти інформацію на підприємствах різних видів економічної діяльності на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців.
Предметом дисципліни є методологія та методика ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних видів економічної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку на автотранспортних підприємствах;
 • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку у закладах ресторанного господарства;
 • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку в готелях;
 • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку у сільському господарстві;
 • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку у удівництві;
 • особливості нормативної регламентації, організації та методики ведення обліку в гірничо-видобувній сфері.

Вміти з урахуванням галузевих особливостей підприємств:

 • документально оформляти господарські операції;
 • згідно відповідних галузевих нормативних документів вести облік виробничих затрат і калькулювати собівартість продукції (робіт, послуг);
 • вести синтетичний та аналітичний облік господарської діяльності підприємства у відповідних регістрах;
 • визначати фінансовий результат діяльності;
 • складати фінансову звітність підприємства.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Сутність та класифікація видів економічної діяльності;
 2. Галузевий аспект побудови бухгалтерського обліку;
 3. Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах;
 4. Галузеві особливості організації обліку підприємств ресторанного господарства;
 5. Особливості обліку в готелях;
 6. Особливості діяльності та побудови обліку в сільському господарстві;
 7. Облік біологічних активів;
 8. Особливості обліку в будівництві;
 9. Особливості обліку в гірничо-видобувній промисловості.

Контроль знань викладанні дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» використовуються такі  методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:
1. Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, колоквіуми, іспити, усне програмоване опитування.
2. Методи письмового контролю: контрольні письмові роботи, письмові іспити, програмовані письмові роботи.
3. Методи лабораторно-практичного контролю: контроль за допомогою комп'ютера (навчально-контрольні програми).

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль засвоєння знань студентами при викладанні дисципліни «Облік за видами економічної  діяльності» здійснюється за наступними методами:
- експрес-контроль;
- усне опитування;
- перевірка задач домашнього завдання;
- тестування за темами та окремими питаннями.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

© 2021 KNTU