Організація обліку в фермерських господарствах

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -
денна форма - 3
заочна форма - 3

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки;
Вибіркова

Загальна кількість годин -
денна форма - 90
заочна форма - 90

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки

3-й

4-й

Семестр

5-й

8-й

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи  студента – 3,43

Освітній рівень:
бакалавр

Лекції

28 год.

2 год.

Практичні, семінарські

14 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

48 год.

84 год.

Вид контролю:

залік

залік

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку та формування звітності у фермерських господарствах.

Завдання дисципліни: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах на підставі використання національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні; оволодіння методикою формування звітності у фермерських господарствах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • сутність та організаційні засади створення і функціонування фермерського господарства;
 • законодавче регламентування створення та діяльності фермерських господарств;
 • порядок формування облікової політики фермерськими господарствами;
 • сутність форм обліку у фермерському господарстві;
 • порядок відображення в обліку основних господарських процесів: створення господарства, постачання, виробництва, реалізації, формування фінансових результатів, відносин власності;
 • порядок оподаткування фермерських господарств. Сутність спрощеної системи оподаткування у сільському господарстві;
 • основи формування звітності у фермерських господарствах.

вміти:

 • сформувати облікову політику та обрати доцільну форму обліку для фермерських господарств;
 • здійснювати облік господарської діяльності фермерського господарства за різними формами обліку;
 • здійснювати розрахунки та складати необхідну документацію щодо застосування спрощеної системи оподаткування (єдиний фіксований сільськогосподарський податок);
 • здійснювати розрахунки щодо операцій з орендою землі та відображати їх в обліку;
 • використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття ефективних управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності фермерського господарства;
 • сформувати фінансову та статистичну звітність фермерського господарства за умов використання різних форм обліку.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Організація і функціонування фермерського господарства;
 2. Сутність форм обліку у фермерському господарстві;
 3. Організація земельних відносин у фермерських господарствах;
 4. Облік земельних ресурсів;
 5. Звітність фермерських господарств;
 6. Оподаткування фермерських господарств.

Контроль знань

Поточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння певного матеріалу, виробничих навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал тощо. Поточний контроль засвоєння знань студентами при викладанні дисципліни здійснюється за наступними методами:
- експрес-контроль;
- диктант бухгалтерських проводок;
- усне опитування;
- перевірка та захист задач;
- тестування за темами та окремими питаннями;
- презентація та захист завдання-практикуму;
- перевірка конспектів нормативних документів, фахової літератури, оглядів літератури.

Методом підсумкового контролю є залік.

© 2021 KNTU