Організація діяльності та облік в малому бізнесі

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:
денна форма - 3
заочна форма - 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин:
денна форма – 90
заочна форма - 120

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування

Рік підготовки:

3

3

Семестр

5

5

Лекції

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 2,29

Освітній рівень:
бакалавр

14 год.

 2 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

32 год.

86 год.

Вид контролю:

екзамен –
30 год.

екзамен –
30 год.

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації обліку фінансово-господарських операцій та відображення їх у фінансовій та податковій звітності на підприємствах малого бізнесу.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів із юридичними аспектами організації малого бізнесу, нормативно-правовою базою, яка регулює діяльність різних суб’єктів малого підприємництва; усвідомити переваги й недоліки загальної та спрощеної систем оподаткування, обліку і звітності; оволодіти навиками вибору оптимальної системи оподаткування та організації обліку для різних видів підприємств; розкрити особливості оподаткування, обліку та відображення у звітності єдиного податку; засвоїти особливості формування фінансової та податкової звітності суб’єктів малого підприємництва.

Предметом дисципліни є методологія та методика ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
 • характеристику суб'єктів малого підприємництва згідно законодавства України;
 • переваги й недоліки суб’єктів  малого бізнесу;
 • особливості  реєстрації суб’єктів малого бізнесу;
 • просту  і спрощену форми бухгалтерського обліку;
 • загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва;
 • особливості обліку оборотних та необоротних активів суб’єктами малого бізнесу;
 • особливості обліку грошових коштів та розрахунків суб’єктами малого бізнесу;
 • особливості обліку праці та іі оплати суб’єктами малого бізнесу;
 • особливості обліку витрат на виробництво суб’єктами малого бізнесу;
 • особливості обліку доходів і результаті в діяльності суб’єктами малого бізнесу;
 • форми та процедуру заповнення бухгалтерської звітності суб’єктами малого підприємництва;
 • системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу;
 • форми та процедуру заповнення податкової звітності суб’єктами малого бізнесу.
  В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
 • обрати найбільш оптимальну форму реєстрації;
 • обрати найбільш оптимальну форму обліку для  підприємств малого бізнесу;
 • вести облік із застосуванням будь-якої форми обліку передбаченої для підприємств малого бізнесу;
 • формувати основні положення облікової політики суб'єктів малого підприємництва;
 • вести бухгалтерський облік  суб’єктів малого бізнесу;
 • проводити узагальнення даних бухгалтерського обліку для формування звітності;
 • формувати бухгалтерську (в т.ч. фінансову) звітність суб’єктів малого підприємництва;
 • обирати найбільш оптимальну систему оподаткування зважаючи на особливості
 • діяльності суб’єктів малого бізнесу – юридичних осіб;
 • формувати податкову звітність суб’єктів малого бізнесу – юридичних осіб;
 • обирати найбільш оптимальну систему оподаткування зважаючи на особливості
 • діяльності суб’єктів малого бізнесу – фізичних осіб;
 • формувати податкову звітність суб’єктів малого бізнесу – фізичних осіб.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Організаційно-правові форми господарювання суб’єктів малого бізнесу;
 2. Основи організації обліку суб’єктів малого бізнесу;
 3. Облік і звітність фізичних осіб;
 4. Облік активів, власного капіталу та зобов’язань;
 5. Особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів;
 6. Фінансова та статистична звітність суб’єктів малого підприємництва;
 7. Податкова звітність суб’єктів малого підприємництва.

Контроль знань

Поточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння певного матеріалу, виробничих навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал тощо. Поточний контроль засвоєння знань студентами при викладанні дисципліни «Організація діяльності та обліку в малому бізнесі» здійснюється за наступними методами:
- експрес-контроль;
- диктант бухгалтерських проводок;
- усне опитування;
- перевірка та захист задач;
- тестування за темами та окремими питаннями;
- презентація рефератів;
- презентація та захист завдання-практикума;
- перевірка конспектів нормативних документів, фахової літератури, оглядів літератури.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремих завершальних етапах. Підсумковий контроль при викладанні дисципліни «Організація діяльності та обліку в малому бізнесі» проводиться у формі іспиту.

© 2021 KNTU