Міжнародний менеджмент та професійна діяльність

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:
денна форма - 4
заочна форма - 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин:
денна форма – 120
заочна форма - 210

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування

Рік підготовки:

2-й

2-й

Семестр

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 3,4

 

Освітній рівень:
бакалавр

28 год.

4  год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

48 год.

84 год.

Вид контролю:

екзамен
30 год.

екзамен
30 год.

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: є формування у студентів системи знань з метою формування професіоналізму і компетентності у бухгалтерів при роботі у міжнародних корпораціях.
Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних засад формування професіоналізму і компетентності у бухгалтерів при роботі у міжнародних корпораціях; оволодіння технікою вибору та оптимізації роботи з бухгалтерами.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • концептуальні основи міжнародного менеджменту, його значення та вплив на ефективність діяльності підприємства;
 • функції та механіз­ми міжнародного менеджменту;
 • права і обов’язки бухгалтерів;
 • організацію праці фахівців, зайнятих бухгалтерським обліком на підприємстві;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • давати оцінку стану і тенденцій розвитку міжнародних корпорацій;
 • робити опис та аналіз середовища діяльності міжнародних компаній з урахуванням особливостей країн їх діяльності;
 • враховувати особливості реалізації основних функцій мене­джменту в практиці управління міжнародними корпораціями за умов багатонаціонального середовища;
 • застосовувати сучасні методи та інструменти розв'язання міжнародними корпораціями ключових технологічних, фінансо­вих, торговельних, інвестиційних проблем;
 • розроблювати основні напрями підвищення рівня соціальної відповідальності міжнародних корпорацій;
 • оцінювати перспективи і обмеження у розвитку глобального менеджменту.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Сутність і характерні риси міжнародного менеджменту;
 2. Середовище міжнародного менеджменту;  
 3. Основні категорії та поняття професійної діяльності;
 4. Професійна діяльність обліково-аналітичного працівника;
 5. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях;
 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях;
 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях;
 8. Контроль і звітність у міжнародних корпораціях;
 9. Аналіз господарської діяльності.

Контроль знань

Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності при викладанні дисципліни «Міжнародний менеджмент та професійна діяльність» включають:
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, усні заліки, колоквіуми.
- методи письмового контролю: контрольні письмові роботи, програмовані письмові роботи (тестування).
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Підсумковий контроль при викладанні дисципліни «Міжнародний менеджмент та професійна діяльність» проводиться у формі іспиту.

© 2021 KNTU