УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:
денна форма - 4
заочна форма - 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин:
денна форма – 120
заочна форма - 120

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування

Рік підготовки:

4

4

Семестр

7

8

Лекції

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 5,57

Освітній рівень:
бакалавр

28 год.

 2 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

14 год.

4 год.

Самостійна робота

78 год.

84 год.

Вид контролю:

іспит – 30 год.

іспит – 30 год.

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: сформувати компетентності стосовно здатності до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та перевірених фактів; здатності до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; формування системи знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.
Завдання дисципліни: набуття вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- методологічні основи організації та ведення управлінського обліку;
- сучасну нормативну регламентацію обліку витрат;
- основи прийняття управлінських рішень;
- теоретичні засади бюджетування.

вміти:
- формувати облікову та контрольну системи для інформаційного забезпечення користувачів обліково-аналітичної інформації при прийнятті управлінських рішень;
- користуватися методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств;
- формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;
- розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та обґрунтовувати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації;
-  застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань при різних практичних ситуаціях в професійній діяльності;
- працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття;
- класифікувати витрати за різними напрямками;
- обліковувати витрати за місцями їх виникнення та центрами відповідальності;
- визначати собівартості продукції за умов використання різних методів обліку;
- проводити аналіз “витрати - обсяг - прибуток”;
- приймати операційні управлінські рішення;
- складати бюджети.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку.
 2. Склад витрат виробництва.
 3. Класифікація і поведінка витрат
 4. Методи обліку і калькулювання витрат.
 5. Облік і калькулювання за повними витратами
 6. Облік і калькулювання за змінними витратами.
 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами
 8. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.
 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.
 10. Бюджетування і контроль
 11. Облік і контроль за центрами відповідальності
 12. Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку

Контроль знань

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання при вивченні дисципліни «управлінський облік» включають: іспит, стандартизовані тести, реферати, презентації виконаних завдань та досліджень.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

© 2021 KNTU