Вступ до спеціальності

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:
денна форма - 4
заочна форма - 7

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин:
денна форма – 120
заочна форма - 210

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування

Рік підготовки:

1

1

Семестр

2

2

Лекції

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 5,57

Освітній рівень:
бакалавр

28 год.

4  год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78 год.

204 год.

Вид контролю: залік

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих  знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому освітньо-кваліфікаційному рівні.

Завдання дисципліни:полягає у широкому ознайомленні студентів з обраним напрямом в галузі обліку; формуванні сучасного економічного й обліково-аналітичного мислення та навичок для подальшого їх використання в опануванні сукупності навчальних дисциплін, що в кінцевому підсумку формують повноцінного фахівця в галузі обліку й оподаткуванні; виробленні критичного ставлення та вміння  правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв’язання поставлених завдань, отримання повноцінної освіти  за обраною спеціальністю; набутті вміння орієнтуватися у мінливих умовах у галузі обліку, аудиту й оподаткування, а також застосувати отриманні  знання  при вирішенні конкретних ситуативних завдань, що будуть виникати в процесі навчання за обраною спеціальністю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • основні  поняття  та  визначення  з  історії  виникнення  та  розвитку бухгалтерського обліку;
 •   сучасні  вимоги  до  фахівців  з  обліку  і  оподаткування,  нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні;
 •   основні  положення  міжнародних  освітніх  стандартів  для  професійних бухгалтерів;
 •   основні  вимоги  до  підготовки  фахівців  зі  спеціальності  «Облік  і оподаткування» .

вміти:

 • формувати облікову та контрольну системи для інформаційного забезпечення користувачів обліково-аналітичної інформації при вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • виконувати функції збору, реєстрації й узагальнення інформації про об’єкти професійної діяльності та використовувати їх для опису фахової предметної області;
 • користуватися методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств;
 • застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань при різних практичних ситуаціях в професійній діяльності;
 • працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття;
 •   правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв`язання поставлених завдань отримання повноцінної освіти  за обраною спеціальністю;
 • застосувати отримані знання у виборі пріоритетів при постановці та вирішенні конкретних практичних завдань;
 • застосовувати  знання  щодо  вимог  міжнародних  освітніх  стандартів  для професійних бухгалтерів при професійній підготовці;
 • розрізняти професії бухгалтера за кваліфікаційними характеристиками;
 •   практично  використовувати  отримані  знання  з  планування  кар’єрного розвитку.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Сучасний фахівець з обліку і оподаткування: формування та перспективи реалізації;
 2. Організація підготовки фахівців з обліку і оподаткування;  
 3. Професія бухгалтера в Україні;
 4. Міжнародні  освітні  стандарти  для  професійних  бухгалтерів   та професійні  організації;
 5. Професійна етика бухгалтерів і аудиторів;
 6. Теоретичні основи обліку та звітності підприємств;
 7. Облік як інформаційне джерело прийняття управлінських рішень;
 8. Система  оподаткування  в  Україні;
 9. Аналіз господарської діяльності;
 10. Державний фінансовий контроль в Україні;  
 11. Теоретичні основи аудиту; 
 12. Внутрішньогосподарський контроль.

Контроль знань

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання при вивченні дисципліни «Вступ до спеціальності» включають:залік, стандартизовані тести, реферати, ессе, презентації виконаних завдань та досліджень.

Підсумковий контроль при викладанні дисципліни «Вступ до спеціальності» проводиться у формі заліку.

© 2021 KNTU