Інформаційні системи в обліку та аудиті

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:
денна форма - 4
заочна форма - 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин:
денна форма – 120
заочна форма - 120

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування

Рік підготовки:

4

4

Семестр

7

7

Лекції

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 3,43

Освітній рівень:
бакалавр

28 год.

 4 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

14

2

Самостійна робота

78 год.

84 год.

Вид контролю:

іспит – 30 год.

іспит – 30 год.

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни:формування системи теоретичних знань та практичних навичок використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій в обліку та аудиті; здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Завдання дисципліни: вивчення основ економічної інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій обробки економічної інформації, особливостей інформатизації облікового процесу підприємства, ознайомлення з інформаційними системами, що використовуються в обліковому процесі та аудиторській діяльності, набуття вмінь щодо постановки типових бухгалтерських задач, розробки алгоритмів їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • методичні аспекти інформатизації економічної діяльності;
 • теоретичні засади побудови автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку та функціональні можливості найбільш поширених типових програмних продуктів;
 • можливості та методичні аспекти застосування інформаційних технологій в аудиторській діяльності;
 • методичні основи проектування інформаційних систем та постановку завдань автоматизації облікового та аудиторського процесів.

вміти:

 • застосовувати спеціалізовані інформаційні системі і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;
 • обирати оптимальний варіант програмного забезпечення відповідно до організаційно – економічних особливостей господарської діяльності суб’єкта господарювання;
 • здійснювати процедури настройки системи «1С: Підприємство»;
 • оформляти господарські операції в системі «1С: Підприємство»;
 • вести первинний, аналітичний та зведений облік за топологічними обліковими об’єктами в системі «1С: Підприємство».

Зміст дисципліни за темами:

 1. Інформаційні процеси в економіці і об'єктивна необхідність їх автоматизації
 2. Теоретичні та методичні засади побудови та застосування автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку
 3. Теоретичні засади побудови інформаційних систем та застосування інформаційних технологій в аудиторській діяльності
 4. Особливості побудови та застосування інформаційної системи у внутрішньому аудиті та використання програмних продуктів при проведенні аудиторської перевірки
 5. Автоматизація обліку активів та розрахунків з дебіторами,
 6. Автоматизація обліку капіталу та розрахунків з кредиторами
 7. Методичні основи створення інформаційних систем в економіці
 8. Організаційні аспекти обліково – аудиторської праці в умовах автоматизації

Контроль знань

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання при вивченні дисципліни «Інформаційні системи в обліку і аудиті» включають: іспит, стандартизовані тести, реферати, презентації виконаних завдань та досліджень.
Форми контролю, що забезпечують ефективність контролю та самоконтролю при вивченні дисципліни «Інформаційні системи в обліку і аудиті»  належать наступні:

 • усний контроль: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, усні заліки, колоквіуми, іспити, тестування із використанням комп’ютерної техніки;
 • письмовий контроль: контрольні письмові роботи, письмові заліки, письмові іспити;
 • лабораторно - практичний контроль: контрольні лабораторні роботи, контроль за допомогою комп'ютера (навчально-контрольні програми), захист завдань, тестування у середовищі Moodl
 • самоконтроль: самостійний пошук помилок, уміння самостійно оцінювати свої знання, визначати пріоритетні напрями власного навчального процесу, тестування та самоаналіз.

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

© 2021 KNTU