Історія бухгалтерського обліку

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -
денна форма - 3
заочна форма – 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки;
Вибіркова

Загальна кількість годин -
денна форма - 90
заочна форма – 120

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки

2-й

2-й

Семестр

3-й

3-й

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи  студента – 3,43

Освітній рівень:
бакалавр

Лекції

28 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

48 год.

114 год.

Вид контролю:

залік

залік

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування у студентів системи знань про зародження та розвиток обліку, облікових концепцій та бухгалтерських шкіл; здатності здійснювати наукові дослідження, узагальнювати та презентувати їх результати. Студенти спеціальності “Облік і оподаткування” мають знати історію своєї спеціальності, свого основного профільного предмету. При цьому як світову історію — від примітивного до досконалого обліку, так і історію об­ліку України.

Завдання дисципліни: 

 • засвоїти загальні методологічні підходи до ви­вчення історії бухгалтерського обліку;
 • ознайомитися з обліковими системами стародав­нього світу та середньовіччя;
 • оволодіти знаннями з формування бухгалтерсь­кої науки в Італії та інших країнах Європи;
 • засвоїти знання з історичного розвитку і форму­вання теорії подвійного відображення фактів господа­рювання;
 • вивчити історію становлення та розвитку бухгал­терського обліку в Україні, в тому числі бюджетного;
 • ознайомитися з особливостями обліку в Західній Україні у дорадянський період.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • періодизація розвитку бухгалтерського обліку;
 • облікові системи  і виникнення подвійної бухгалтерії;
 • облікові теорії та світові бухгалтерські школи;
 • розвиток основних понять та категорій бухгалтерського обліку;
 • становлення та розвиток бухгалтерського обліку в Україні;
 • внесок у вивчення історії обліку вчених різних країн, зокрема українських;
 • особливості зародження та розвитку обліку у різних країнах світу;
 • зародження та розвиток галузевого обліку.

вміти:

 • сформулювати існуючі підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку;
 • сформулювати зачатки розвитку мистецтва освоєння чисел і підрахунків як основи зародження первинного спостереження в обліку;
 • визначати головні ознаки зародження обліку в різних країнах світу;
 • сформулювати вплив наукової думки різних облікових шкіл на становлення і розвиток обліку;
 • визначати юридичні та економічні аспекти зародження бухгалтерської науки;
 • охарактеризувати основні особливості різних облікових шкіл;
 • сформулювати сутність і основні особливості форм бухгалтерського обліку;
 • охарактеризувати суть різних теорій подвійного відображення фактів господарської діяльності;
 • визначити напрям теорії подвійного відображення фактів господарської діяльності;
 • охарактеризувати початки обліку на території України, систематизацію праісторичного розвитку України та виникнення облікової культури;
 • охарактеризувати основні особливості розвитку обліку в Україні та внесок окремих економістів та вчених у його розвиток.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Загальні методологічні підходи до вивчення курсу історії бухгалтерського обліку
 2. Зародження бухгалтерського обліку та періодизація його розвитку
 3. Перші облікові системи і виникнення подвійної бухгалтерії
 4. Формування бухгалтерського обліку як науки
 5. Облікові теорії та світові бухгалтерські школи
 6. Розвиток основних понять та категорій бухгалтерського обліку в історичному контексті
 7. Історія становлення бухгалтерського обліку в Україні
 8. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні: кінець 18 ст. і до наших днів

Контроль знань

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання при вивченні дисципліни «Історія бухгалтерського обліку» включають: стандартизовані тести, реферати, ессе, презентації виконаних завдань та досліджень.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремих завершальних етапах. При викладанні дисципліни «Історія бухгалтерського обліку» він проводиться у формі заліку.

© 2021 KNTU