Фінансовий облік ІI

1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -
денна форма - 5
заочна форма - 5

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин -
денна форма - 150
заочна форма - 150

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки

4-й

2-й

Семестр

7-й

7-й

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 3,6

Освітній рівень:
бакалавр

Лекції

28 год.

4 год.

Практичні, семінарські

28- год.

4- год.

Лабораторні

14 год.

2 год.

Самостійна робота

80 год.

110 год.

Вид контролю:

екз.
30

екз.
30

Мова навчання українська

Мета дисципліни: засвоєння студентами нормативно – методичних засад та опанування практичними навичками відображення в системі фінансового обліку  та звітності наявності і руху капіталу та зобов’язань  на підставі  національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Завдання: засвоєння студентами знань в обсязі даної програми щодо принципів і методів відображення в обліку та представлення у фінансовій звітності капіталу та зобов’язань  підприємств, набуття навичок самостійного ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку капіталу та зобов’язань, їх оцінки та представлення у фінансовій звітності  відповідно до вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Предмет дисципліни: нормативна регламентація, методологія і методика відображення в обліку та фінансовій звітності процесів формування та руху власного капіталу і зобов’язань.
Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях дисциплін: облік в зарубіжних країнах, історія бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, оцінка в бухгалтерському обліку, фінансовий облік 1. 
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:

 • нормативні та методичні засади обліку та відображення у фінансовій звітності власного капіталу;
 • нормативні та методичні засади обліку та відображення у фінансовій звітності довгострокових зобов’язань;
 • нормативні та методичні засади обліку та відображення у фінансовій звітності поточних зобов’язань;
 • нормативні та методичні засади обліку розрахунків наслідком яких є зобов’язання.

Уміти:

 • застосовувати критерії визначення елементів фінансових звітів з представлення капіталу та зобов’язань;
 • скласти, перевірити і обробити первинні документи з формування та руху капіталу та зобов’язань;
 • здійснити оцінку капіталу та зобов’язань на різних етапах обліку та складання фінансової звітності згідно з вимогами П(С)БО;
 • визначати елементи облікової політики в частині відображення капіталу та зобов’язань в обліку та звітності;
 • складати кореспонденцію рахунків за господарськими  операціями з руху капіталу та зобов’язань;
 • робити записи в облікових регістрах аналітичного, синтетичного та зведеного обліку.
 • Зміст дисципліни за темами:

 1. Капітал як економічна категорія та об’єкт фінансового обліку і фінансової звітності.
 2. Фінансовий облік та відображення у звітності формування та руху внесеного капіталу та розрахунків із засновниками, резервного капіталу, додаткового капіталу, капіталу у дооцінках.
 3. Побудова фінансового обліку доходів, витрат, формування та використання фінансових результатів.
 4. Фінансовий облік цільового фінансування, цільових надходжень, забезпечення майбутніх виплат і платежів.
 5. Побудова фінансового обліку розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями.
 6. Фінансовий облік кредитних та лізингових операцій.
 7. Фінансовий облік розрахунків з кредиторами за товарними операціями.
 8. Фінансовий облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.
 9. Фінансовий облік розрахунків з іншими кредиторами та доходів майбутніх періодів.
 10. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом.

Контроль знань

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремих завершальних етапах. Підсумковий контроль при викладанні дисципліни «Фінансовий облік 2» проводиться у формі іспиту.

© 2021 KNTU