Фінансовий облік І

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:
денна форма - 4
заочна форма – 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки

 
Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки:

 3-й

3-й

Загальна кількість годин:
денна форма - 120
заочна форма - 120

Семестр

6

6

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 5
самостійної роботи студента – 1,4

Освітній рівень:
бакалавр

28 год.

4 год.

Практичні, семінарські

28 год.

4 год.

Лабораторні

14 год.

-

Самостійна робота

  80 год.

  82 год.

Вид контролю:

екзамен –
30 год.

екзамен –
30 год.

Мова навчання українська

Мета навчальної дисципліни: засвоєння знань з теорії і практики організації та ведення фінансового обліку активів та складання фінансової звітності підприємств різних організаційно-правових форм.
Завдання дисципліни: в результаті вивчення методики і організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів набуття студентами навичок використання прогресивних форм ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності відповідно до національних стандартів.
Предмет дисципліни: господарські операції, пов’язані з надходженням і вибуттям активів підприємств, їх оцінка.
Місце дисципліни в навчальному процесі: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економічної теорії, макроекономіки, статистики, регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку.
Знання та вміння, що формуються підчас вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні;
  • якісні характеристики і принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • загальні вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • порядок визначення оцінки та відображення в обліку та фінансовій звітності активів підприємств.

Уміти:

  • застосовувати критерії визначення активів;
  • визначати оцінку активів як елементів фінансових звітів;
  • відображати господарські операції з руху активів в системі фінансового обліку: документування, аналітичний та синтетичний облік.

Зміст дисципліни за темами:

1. Організаційні та методологічні аспекти фінансового обліку активів.
2. Облік грошових коштів.
3. Облік розрахунків з дебіторами та поточних фінансових інвестицій.
4. Облік запасів.
5. Облік витрат виробництва та виходу готової продукції.
6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.
7. Облік нематеріальних активів.
8. Облік необоротних фінансових активів.

Контроль знань

Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом опитування теоретичного матеріалу, перевіркою виконання практичних та лабораторних робіт, оцінкою підготовки до семінарських занять. Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка форм і методів організації контролю за самостійною роботою студентів.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

© 2021 KNTU