Ділова іноземна мова

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -
денна форма - 3

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки;
Вибіркова

Загальна кількість годин -
денна форма - 90

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки

3-й

-

Семестр

6-й

-

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи  студента – 3,43

Освітній рівень:
бакалавр

Лекції

28 год.

-

Практичні, семінарські

14 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

48 год.

-

Вид контролю:

залік

-

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліниє  навчання студентів усному й писемному діловому спілкуванню англійською мовою та особливостям перекладу англійського ділового мовлення у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.
Завдання дисципліни: ознайомлення студентів із загально-теоретичними питаннями ділового спілкування та перекладу; формування практичних навичок і вмінь, необхідних у спілкуванні з представниками інших культур; навчання написанню ділових листів і резюме англійською мовою; формування навичок літературного перекладу з української мови на англійську і з англійської на українську з дотриманням лексико-граматичних і стилістичних норм; формування високого рівня культури ділового спілкування у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.
Підготовка майбутнього бакалавра до використання іноземної мови за своєю фаховою діяльністю є одним із засобів досягнення успіху в професійній діяльності. Важливим є під час вивчення дисципліни формування у студентів загальної та професійно зорієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента.

Предмет дисципліни: спільні та відмінні риси ділового спілкування англійською та українською мовами у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.
Знання та вміння, що формуються підчас вивчення дисципліни: Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • форми ділової комунікації;
 • бар’єри міжкультурної комунікації та шляхи їх подолання;
 • мовний етикет носіїв англійської мови;
 • структурно-семантичні та прагматичні особливості англійського ділового листа;
 • основні лексико-граматичні та стилістичні особливості перекладу ділових листів;
 • види ділових листів;
 • лексико-граматичні особливості телефонного ділового спілкування та ділових переговорів.
Уміти:
 • володіти навичками та прийомами ділового спілкування, розуміти його тактику та стратегію;
 • укладати ділові папери з урахуванням їх характеру та комунікативної мети;
 • володіти навичками адекватного перекладу ділових паперів з англійської мови на українську і з української на англійську;
 • вести ділові телефонні розмови та ділові переговори, вирішуючи при цьому певні комунікативні завдання.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Organizational structure and communication;
 2. Business correspondence;
 3. Pragmatic aspects of the modern business correspondence;
 4. Business telephoning;
 5. The major principles of Accounting;
 6. Financial statements as the basis of information for analysis.

Контроль знань при викладанні дисципліни «Ділова англійська мова в обліку і аудиті» використовуються такі  методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:
1) методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, колоквіуми, усне програмоване опитування;
2) методи письмового контролю: контрольні письмові роботи, програмовані письмові роботи;
3) методи лабораторно-практичного контролю: контроль за допомогою комп'ютера (навчально-контрольні програми).

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння певного матеріалу,   умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал тощо. Поточний контроль засвоєння знань студентами при викладанні дисципліни «Ділова англійська мова в обліку і аудиті» здійснюється за наступними методами:
- експрес-контроль;
- усне опитування;
- перевірка задач домашнього завдання;
- тестування за темами та окремими питаннями;
- презентація ІНДЗ.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

© 2021 KNTU