Облік в бюджетних установах

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:
денна форма - 4
заочна форма - 4

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин:
денна форма – 120
заочна форма - 120

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування

Рік підготовки:

4

4

Семестр

7

7

Лекції

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 3,43

Освітній рівень:
бакалавр

28 год.

 4 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78 год.

84 год.

Вид контролю:

іспит – 30 год.

іспит – 30 год.

Мова навчання  - українська

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: здобути необхідні теоретичні знання і набути практичні навички з бухгалтерського обліку в бюджетних уста­новах для виконання професійних обов'язків згідно з кваліфікаційними характеристиками спеціальностей, навчитися працювати з нормативни­ми документами, складати первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку та різних форм звітності, а також набути здатність до відображення інформації про господарські операції бюджетних установ в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку. До завдань вивчення курсу входить опанування особливо­стей організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах; поряд­ку складання кошторису та балансу бюджетної установи; обліку асигну­вань бюджетних установ; обліку фактичних і касових видатків бюджет­них установ; обліку операцій на реєстраційному та поточних рахунках у банку; обліку касових операцій; обліку валютних операцій; обліку роз­рахунків з персоналом бюджетних установ та з органами соціального страхування; обліку розрахунків з підзвітними особами; обліку розрахун­кових операцій; обліку необоротних активів, матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів; обліку коштів спеціального фонду; облі­ку оподаткування і звітності бюджетних установ.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • теоретичні аспекти функціонування бюджетних установ;
 • методологічні основи організації обліку бюджетних установах;
 • економічну сутність об'єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та класифікації;
 • нормативні акти, які регламентують облік в бюджетних установах;
 • підходи до організації та методики бухгалтерського обліку господарських операцій бюджетних установ;
 • принципи підготовки та подання фінансової звітності бюджетних установ.

вміти:

 • демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності бюджетних установ;
 • відображати господарські операції бюджетної установи на рахунках бухгалтерського обліку; 
 • керуючись нормативними актами складати, приймати, перевіряти, обробляти бухгалтерські документи;
 • вести синтетичний та аналітичний облік;
 • визначати фінансовий результат діяльності;
 • складати основні форми фінансової звітності.

Зміст дисципліни за темами:

 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 2. Облік доходів і видатків
 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій
 5. Облік необоротних активів
 6. Облік нематеріальних активів
 7. Облік запасів
 8. Облік виробничих витрат
 9. Облік власного капіталу
 10. Облік результатів виконання кошторису
 11. Звітність бюджетних установ
 12. Інвентаризація в системі бюджетних установ

Контроль знань

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання при вивченні дисципліни «управлінський облік» включають: іспит, стандартизовані тести, реферати, презентації виконаних завдань та досліджень.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

© 2021 KNTU