Бухгалтерський облік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 9

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Професійної підготовки

Загальна кількість годин - 270

Спеціальність:
071 «Облік і оподаткування»

Рік підготовки

2-й, 3-й

2-й, 3-й

Семестр

4-й, 5-й

4-й, 5-й

Тижневих годин навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи  студента – 3,4 (4 семестр)
1,2 (5 семестр)

Освітній рівень:
бакалавр

Лекції

4 семестр – 42 год.
5 семестр - 28 год.

4 семестр – 6 год.
5 семестр - 4 год.

Практичні, семінарські

4 семестр – 28 год.
5 семестр - 28 год.

4 семестр – 4 год.
5 семестр - 4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

4 семестр – 50 год.
5 семестр - 34 год.

4 семестр – 110 год.
5 семестр - 82 год.

Вид контролю:

екзамен 4 сем. - 30 год.
екзамен 5 сем. - 30 год.

екзамен 4 сем. - 30 год.
екзамен 5 сем. - 30 год.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування у студентів сучасної системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології обліку господарської діяльності та техніки ведення обліку, підходи до організації обліку на підприємствах та керівництво бухгалтерським обліком в Україні.
Завдання дисципліни: є оволодіння принципами бухгалтерського обліку, засвоєння методичних підходів, що використовуються в бухгалтерському обліку для відображення інформації про господарську діяльність, набуття навичок застосування технічних прийомів реєстрації облікової інформації та навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні, формування уявлення про повний цикл обробки облікової інформації від первинної фіксації операцій до складання фінансової звітності.
Предметом дисципліни є методологія та методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • сутність бухгалтерського обліку та історичні аспекти його становлення;
 • законодавче регламентування бухгалтерського обліку в Україні;
 • принципи на яких ґрунтується бухгалтерський облік;
 • предмет і метод бухгалтерського обліку;
 • сутність елементів методу бухгалтерського обліку: бухгалтерські рахунки, баланс, документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання та узагальнення даних бухгалтерського обліку у звітності;
 • порядок відображення в обліку основних господарських процесів: створення та припинення діяльності підприємства, придбання та використання предметів та засобів праці, виробництва, реалізації та формування фінансових результатів;

Уміти:

 • складати первинні бухгалтерські документи;
 • складати бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати;
 • відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
 • застосовувати форми ведення бухгалтерського обліку;
 • здійснювати облікове відображення основних господарських процесів: створення підприємства, постачання, виробництва, реалізації та формування фінансових результатів;
 • проводити інвентаризацію облікових об’єктів та відображати в обліку її результати;
 • формувати оцінку за основними обліковими об’єктами;
 • здійснювати вартісне вимірювання основних господарських процесів;
 • використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття ефективних управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

3. Контроль знань

Методи контролю. До методів контролю і самоконтролю при викладанні дисципліни «Бухгалтерський облік» належать:
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, усні заліки, колоквіуми;
- методи письмового контролю: контрольні письмові роботи, письмові іспити, програмовані письмові роботи, диктант бухгалтерських проводок;
- методи лабораторно-практичного контролю: захист задач, контроль за допомогою комп'ютера (навчально-контрольні програми), тестування у середовищі Moodl;
- методи самоконтролю: самостійний пошук помилок, уміння самостійно оцінювати свої знання, визначати пріоритетні напрями власного навчального процесу, самоаналіз і т. ін.
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння певного матеріалу, виробничих навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал тощо. Поточний контроль засвоєння знань студентами при викладанні дисципліни «Бухгалтерський облік» здійснюється за наступними методами:
- експрес-контроль;
- диктант бухгалтерських проводок;
- усне опитування;
- перевірка та захист задач;
- тестування за темами та окремими питаннями;
- презентація рефератів;
- перевірка конспектів нормативних документів, оглядів літератури.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ЕСТS здійснюється в такому порядку.

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

© 2021 KNTU